“Het verleden heb je in de rug”

MdV, In de bestuurssamenvatting geeft het College van B&W aan dat “deze begroting waarschijnlijk de laatste is van ons als gemeente Heerlen”. “We bereiden ons voor op de fusie met Landgraaf”.

MdV,

In de bestuurssamenvatting geeft het College van B&W aan dat

“deze begroting waarschijnlijk de laatste is van ons als gemeente

Heerlen”. “We bereiden ons voor op de fusie met Landgraaf”.

Voor 2018 geldt dan ook als hoogste prioriteit: het op orde

houden van onze financiële huishouding. De VVD onderschrijft de

mening van het College dat we het aan onze stand verplicht zijn

om een meerjarig sluitende begroting te presenteren. En dat is

nog geen sinecure. Er ligt dan ook een begroting met een

bezuinigingsvoorstel van 8 miljoen euro voor.

Tegen deze achtergrond is de hoofdvraag: wat nemen we straks

nog meer mee naar de nieuwe gemeente? Waar hebben we –als

liberalen- de afgelopen jaren hard aan gewerkt? Zoals een oud-

politicus van liberale huize ooit stelde “je hebt het verleden niet

achter de rug; je hebt het in de rug”.

Juist vanuit dit perspectief wil de VVD vandaag naar de

afgelopen vier jaar kijken. Ik spits het toe op onze bijdrage aan

het lokale sociaal-economische beleid. Dat was immers ook de

reden waarom de VVD, samen met D66, aan boord van deze

coalitie is gestapt.

In onze bijdrage aan de algemene beschouwingen van 2017 wil ik

daarom ingaan op drie vragen:

1. wat is het economisch beleid geweest ?


2. wat zijn de wapenfeiten ? en wat nemen we mee naar de

nieuwe gemeente ?

Ik zal afsluiten met de vraag:

3. hoe houden we de wind in de rug ?


Het sociaal-economisch beleid

De VVD is trots op wat er op sociaal-economisch gebied de

afgelopen jaren is bereikt.

De ruggegraat van het economisch beleid van dit College wordt

gevormd door een inzet op drie sporen: het aanjagen, het

activeren en het acquireren.

Bij het aanjagen gaat het om het stimuleren van nieuwe

initiatieven, samenwerking en innovatie. Bij het activeren gaat

het om het bewegen van mensen naar de arbeidsmarkt, het

benutten van talent en het versterken van ondernemerschap. Het

acquireren is het aantrekken van bedrijvigheid.

Het College heeft goed gezien dat de inzet op de uitvoering van

deze sporen alleen, niet voldoende is. Ze moeten gecombineerd

en versterkt worden met enerzijds een uitgesproken sectorale

aanpak: ic. focus op de Smart service & Creatieve industrie, de

Retail & Leisure en de industrie en het logistieke bedrijfsleven.

Tevens achtte het College een bedrijfslokatiespecifieke invulling

noodzakelijk (Trilandis, Avantis, woonboulevard, enz) en dienden

voldoende ondersteunende middelen voor handen te zijn.

Met andere woorden het College heeft laten zien dat ze weet

waar ze inhoudelijk naar toe wil. Daarnaast is het belangrijk dat

het College ook focus in de organisatie heeft aangebracht.

Weten wat je doet, wanneer en hoe, daar gaat het volgens de

VVD om!!


 Als het bijvoorbeeld gaat om het stimuleren van nieuwe

initiatieven, samenwerking en innovatie is met name stevig

ingezet op het verbeteren van de account-

managementfunctie. Mooie voorbeelden zijn het creëeren

van multidisciplinaire kernteams per sector bestaande uit het

Bedrijvencontactpunt, het WerkgeversServicePunt en het

Bureau Economie. Meer contactmomenten met bedrijven. De

de organisatie van samenwerking tussen bedrijven en

kennisinstellingen. Ook het ondernemershuis is een mooi

voorbeeld.

 Als het gaat om het bewegen van mensen naar de

arbeidsmarkt heeft het College van B&W de uitstroom naar

werk de hoogste prioriteit gegeven. Met name door te

sturen op basis van de vraag van het bedrijfsleven. Een mooi

voorbeeld vind ik dat Baanbrekend werk is gereorganiseerd en

meer is toegespitst op het werkfit maken en het aanleren van

gevraagde competenties. Dus geen lange en zinloze trajecten

meer; maar een snelle trampoline naar werk. Zo zien wij

liberalen het graag!!

 Het College heeft tegelijkertijd de acquisitiefunctie van de

gemeente stevig versterkt: meer formatie, meer focus op

de speerpuntsectoren, meer onderlinge samenwerking, inzet

van meer ambassadeurs. Nieuwe instrumenten zagen het licht,

zoals de Regeling Ruimte voor Ondernemerschap en het Fonds

Economische Structuurversterking. 

Belangrijke vraag wat heeft dit beleid opgeleverd? Kortom wat

zijn de wapenfeiten ?


De wapenfeiten

 Meer nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

 De zorgenkindjes Avantis en Trilandis zijn uitgegroeid tot

volwassen bedrijventerreinen. 


 Mede dankzij de gemeentelijke inzet van Streetwise is de

leegstand aan het dalen.

 Een zichtbare aanwas aan nieuwe horeca-zaken in Heerlen-

centrum.

Vraag: hoeveel nieuwe winkels en horeca-zaken zijn in deze

collegeperiode geopend? En hoeveel daarvan konden rekenen op

gemeentelijke ondersteuning?

Vraag: Wat is de ontwikkeling van de leegstand de afgelopen

collegeperiode en de verwachting na uitvoering van het Bidbook

en de Retail Structuurvisie?

 Meer dan 2 miljoen aan Europese subsidie is binnengehaald

door het opzetten van een samenwerking tussen de

campussen, kennisinstellingen en bedrijven; het Urban Data

Center heeft zich gevestigd in Heerlen.

 In de Medische Logistiek is een samenwerking tot stand

gekomen tussen de onze Heerlense bedrijven en het ROC

Leeuwenborg. Zeer goed voor het vestigingsklimaat

 De Campus wint aan positie door nieuw onderzoek, de start-

ups en het onderwijs dat er nu wordt gegeven.

Vraag: hoeveel vierkante meter wordt naar verwachting dit jaar

verkocht op de bedrijventerreinen Avantis en Trilandis ?

Vraag: Hoeveel werkgelegenheid heeft de medische logistiek de

afgelopen jaren opgeleverd en hoeveel groei zit er in voor de

komende jaren?

Maar eerlijk gezegd; het meest trots zijn we op de resultaten aan

de arbeidsmarktkant.

 Heerlen is hofleverancier voor VDL NedCar dankzij "methode

De Beer", zoals de Burgemeester dat bij de nieuwjaarsreceptie

noemde. Mensen uit de bijstand direct en snel benaderen en

motiveren om aan de slag te gaan. Inmiddels heeft Heerlen

bijna 250 mensen aan het werk bij NedCar. 


 Heerlen heeft veruit de hoogste uitstroom naar werk sinds

jaren! Vorig jaar stroomde bijna 1:10 en dit jaar bijna 1:5

mensen uit de bijstand naar werk. Oftewel bijna 800 personen

met een besparing van tussen de 6 en 12 miljoen euro!  Los

van deze besparing moet je je realiseren wat dit sociaal

betekent: voor je eigenwaarde, je gezin, je wijk, je trots!!

 De doorstroom en de uitstroom van de reïntegratietrajecten

zoals “Baanbrekend Werk” en “Werk voor Heerlen” is op het

hoogste niveau ooit! Bij “Werk voor Heerlen” stromen dit jaar

ongeveer 50 kandidaten uit naar een definitieve baan. 

Vraag: hoe groot is de totale uitstroom naar werk geweest sinds

het begin van deze collegeperiode?

Kortom, dit zijn aansprekende resultaten. Die nemen we mee

naar de nieuwe fusiegemeente. Maar ook deze “Heerlense

aanpak” nemen we mee. Dit hebben we dus in de rug.

Belangrijke vraag is nu; hoe houden we de wind in de rug ?


De wind in de rug houden

Om de wind in de rug te houden moeten we, wat de VVD betreft,

blijven werken aan het verbeteren van het economisch

perspectief van de fusiegemeente Landgraaf-Heerlen in de regio

en de Euregio.

Het inlopen van sociale achterstanden is zeker van belang. Maar

volgens ons vooral via de weg van het aanjagen en het activeren

van, als ook het acquireren voor onze regionale economie.

 Daarvoor moeten we in de eerste plaats blijvend inzetten op

de arbeidmarkt-participatie. Dat betekent dat we met

prioriteit moeten blijven streven naar meer passende

werkgelegenheid op basis van de vraag van ondernemingen uit

de regio en de Euregio. De decennialange

uitkeringsafhankelijkheid kan en moet worden doorbroken.


Vraag: welke initiatieven lopen of worden ondernomen om de

kansen van grensarbeid verder te verzilveren?

Vraag: welke ontwikkelingen c.q. nieuwe afspraken rondom

arbeidsmarkt verwacht het college naar aanleiding van het

nieuwe kabinet?

Tegelijkertijd willen we dat talent niet onbenut blijft. Een goede

afstemming van het BO, VO, MBO en HBO onderwijs is

daarvoor cruciaal. B&W blijf daarin actief!

 Op de tweede plaats blijf focus houden op de werving van

bedrijven uit belangrijke sectoren zoals de horeca en de

retail. Juist vanwege de winkelleegstand. Maar ook uit de

sector leisure/toerisme. Juist vanwege de fantastische positie

die Landgraaf hierin heeft opgebouwd. De industrie, de

logistiek en de smart services. De logistiek is een

snelgroeiende sector in deze regio. Veel kansen worden

geboden als je je beseft dat het belang van het intelligent

gebruik van data in al deze sectoren exponentieel groeit. Zet

daar ook in de toekomst voldoende organisatievermogen

op!

 Niet vergeten mag worden dat een verbeterd economisch

perspectief ook vertaald moet worden naar onze

stadsdelen en buurten. Bezuinigingen op het openbaar

groen, de wijkveiligheid en de voorzieningen moeten we in de

toekomst zoveel mogelijk zien te vermijden. Voor de VVD is

van belang dat geïnvesteerd wordt in alle wijken en stadsdelen

en niet alleen in die wijken waar de problemen het grootste

zijn. Zo verdient Welten, als het aan de VVD ligt, nu extra

aandacht. Het gemeenschapshuis is toe aan een opknapbeurt.

Het College geeft aan dat we economisch de wind mee hebben.

De economische groei zou volgens de verwachting voor 2018 op

2,5% uitkomen. Echter of we als gemeenten ook op korte termijn

hiervan gaan profiteren, weten we nog niet. Maar indien we


vasthouden aan onze economische koers, houden we volgens de

VVD ook in de nieuwe gemeente “de wind in de rug”.

Voor zover onze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen in de

eerst termijn.